Naš krš, br. 14-15. 1983.

SADRŽAJ/CONTENTS: (PDF , 99 KB)

POZDRAVNI GOVOR — OPENING SPEECH

RADOVI — VORKS

Božičević Srečko: Morfološke karakteristike priobalnog dijela krša njegovo korištenje i problematika zaštite (Morphological Characte­ristics of the Coastal Karst Area, its Exploitation and the Probems of its Protection), (PDF , 289 KB)

Marijanović Pero: Mogućnost statističke interpretacije krških oblika (The Possibility of the Statistical Interpretation of Karst Forms), (PDF , 552 KB)

Radulović Mićko&Burić Mihailo: Neke specifinčosti razvića karstnih pojava u terenima dijela SR Crne Gore izgrađenim od krečnjaka i dolomita mezozojske starosti (Some Specific Characteristics of the Development of Karst Forms in the Terrains of one Part of the SR Montenegro Composed of Limestones and Dolomites of the Zesozoik Age, (PDF , 429 KB)

Milanović Petar: Utjecaj hidrosistema Trebišnjica na režim površin­skih i podzemnih voda u Popovom polju (The Influence of Hydro­system Trebišnjica on the Regime of Surface and Underground Water in Popovo polje Region), (PDF , 547 KB)
Bonacci Ognjen: Uloga hidrologije u istraživanju krša (Importance of Hydrology in Investigations of Karst), (PDF , 1.645 KB)
Basler Đuro: Arheološka istraživanja na području trebinjske, lju­binjske i stolačke regije u XIX stoljeću (XIX Century Archeological Research in the Region of Trebinje, Ljubinje, and Stolac),
(PDF 408 KB)
Sijarić Rizo: Utjecaj krša na faunu i taksonomiju nekih insekata na području južne i jugoistočne Hercegovine (The Effect of Karst on Fauna and Taxonomy of Certain Insects in the Region of Sout­hern and Southeastern Herzegovina), (PDF , 548 KB)
Malez Vesna: Ptice u prehrani i umjetnosti paleolitskog lovca na tlu jugoistočnog dijela Jugoslavije (Birds in the Food and Arts of Paleolithic Hunter in the Region of Southeastern Yugoslavia),
(PDF, 913 KB)
Paunović Maja: Pleistocenska herpetofauna u spiljama jugoistočne Jugoslavije (Paleistocene Herpetofauna in Caves in Southeastern Yugoslavia), (PDF , 348 KB)
Zelenika Anđelko: Nepoznate i malo poznate spomeničke vrijednosti, Ljubinja (Unknown or Litte Known Monuments of Ljubinje), (PDF , 144 KB)

Sket Boris: Predlog za zaštitu nekih speleobiološki značajnih objekata (Proposal for Protection of Some Speleobiologically Important Regions), (PDF , 198 KB)
Ćučković Stevo: Uticaj promjene režima vodotoka hidrosistema Tre­bišnjica na faunu kraškog podzemlja (The Influence of the Change in the Water-course Regime of the Trebišnjica Water-system on the Fauna of Karst Underground Regions), (PDF , 1.104 KB)
Bokan Radmilo: Turističko korištenje pećine Vjetrenice i šireg područja jugozapadne Hercegovine (Touristic Aspects of Vjetrenica Cave and a Larger Area of the Southeastern Herzegovina), (PDF , 493 KB)
Radulović Žarko: Razvoj turizma na području Hercegovine sa po­sebnim osvrtom na potrebe bržeg turističkog valorizovanja prirod­nih rijetkosti hercegovačkog krša (The Development of Tourism in the Region of Herzegovina in View of the Faster Valorization of Natural_Rarities of_the Herzegovinian Karst), (PDF , 910 KB)
Džabić Seid: Hercegovačka orijent-tura (The Herzegovinian Orien Tour), (PDF, 233 KB)
Zubčević Hasan: Neki aspekti ekonomskih komponenti turizma u razvoju hercegovačkog krša (Some Aspects of the Economic Com­ponents of Tourism in the Development of the Herzegovinian Karst), (PDF , 315 KB)

STRUČNI SKUPOVI — PROFESSIONAL MEETINGS

Čeljo Medina: Novi naćini mjerenja pećina (PDF , 222 KB)

VIJESTI - NEWS

Plan rada za 1983. godinu

Simpozij “Čovjek i krš '83”

Speleološki tečaj '83